Onze algemene voorwaarden

Welkom op onze pagina met onze algemene voorwaarden, waar transparantie en vertrouwen de hoeksteen vormen van onze toewijding aan jou. Hier vind je essentiële informatie onze algemene voorwaarden. Deze richtlijnen zijn opgesteld om te zorgen voor een duidelijk begrip van onze praktijken en om uw tevredenheid, privacy en veiligheid te garanderen wanneer u gebruik maakt van onze producten en diensten. Neem even de tijd om vertrouwd te raken met deze termen, omdat ze ontworpen zijn om uw ervaring te verbeteren en onze toewijding aan uw vertrouwen en tevredenheid te onderstrepen.

Algemene voorwaarden

The Compost Bag Company NV
Tildonksesteenweg 171
3020 Herent
016/270.270
RPR Leuven
Ondernemingsnummer: 0444.744.208

De e-commerce website van www.compostbag.eu , een domeinnaam van The Compost Bag Company NV met maatschappelijke zetel te Tildonksesteenweg 171, 3020 Herent BTW BE 0444744208 RPR Leuven, (hierna “compostbag.eu”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling op de webshop van compostbag.eu dient de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarmee de klant instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk door compostbag.eu zijn aanvaard.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO.

Op onze webshop voor particulieren zijn de btw en alle andere heffingen of belastingen die de klant moet betalen altijd inbegrepen.

Op onze webshop voor professionals sluiten we btw en alle andere heffingen of belastingen die de professional moet betalen altijd uit.

Als er bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld.

De vermelde prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals letterlijk beschreven. De bijgevoegde foto’s zijn alleen voor decoratieve doeleinden en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden compostbag.eu niet. Compostbag.eu is ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de geboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Compostbag.eu is in geen geval aansprakelijk voor kennelijke materiaalfouten, zet- of drukfouten.

Als de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld soorten zakken en folies, beschikbaarheid, leveringsdatum of leveringsmethode, verzoeken we de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

Het aanbod is altijd geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door compostbag.eu worden gewijzigd of ingetrokken worden. Compostbag.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet in de aanbieding vermeld.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmethoden:

  • Creditcard
  • Bankpas

Compostbag.eu is gerechtigd een bestelling te weigeren op grond van een ernstige fout van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant is betrokken.

Het is niet mogelijk om een verkoopfactuur te verkrijgen op de e-commerce website van www.compostbag.eu.

Artikelen die via de professional webshop worden besteld, worden geleverd in België, Nederland en Frankrijk. Per land gelden andere administratie- en verzendkosten.

Artikelen die via de household webshop worden besteld, worden alleen in België en Nederland geleverd.

Levering wordt verzorgd door DPD.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling afgeleverd in de woonplaats van de klant.

Eventuele zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve tekorten van een artikel of andere tekortkoming in de levering dient de afnemer direct aan compostbag.eu te melden.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen. Het risico gaat echter reeds op de afnemer over bij aflevering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de afnemer de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door compostbag.eu is geboden.

Indien de klant buiten België gevestigd is en producten van compostbag.eu wenst aan te kopen, kan hij steeds contact opnemen met onze klantendienst op webshop@compostbag.eu.

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van compostbag.eu tot het moment van volledige betaling door de klant.

De afnemer verplicht zich, indien nodig, derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van compostbag.eu, bijvoorbeeld aan een ieder die beslag komt leggen op nog niet volledig betaalde zaken.

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consument online aankopen doen bij compostbag.eu.

De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

“waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt”;
“waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in ontvangst neemt.”;
“waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in ontvangst neemt.”;
“waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in ontvangst neemt.”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant The Compost Bag Company NV met maatschappelijke zetel te Tildonksesteenweg 171, 3020 Herent, webshop@compostbag.eu, 016 270 270 op de hoogte brengen van zijn beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail). De klant kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen direct en in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om het contract te herroepen aan The Compost Bag Company NV heeft meegedeeld, terugsturen of overhandigen aan The Compost Bag Company NV, Tildonksesteenweg 171, 3020 Herent. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Indien het geretourneerde product op enige wijze in waarde is verminderd, behoudt compostbag.eu zich het recht voor de afnemer aansprakelijk te stellen en een vergoeding te eisen voor de waardevermindering van de zaken als gevolg van het gebruik van de zaken door de afnemer die verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de zaken vast te stellen.

Alleen artikelen in de originele verpakking, samen met alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal The Compost Bag Company NV binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat The Compost Bag Company NV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen, alle tot dan toe van de klant ontvangen betalingen, inclusief standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen. In het geval van verkoopovereenkomsten mag The Compost Bag Company NV wachten met de terugbetaling tot zij alle goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft bewezen dat hij de goederen heeft teruggezonden, indien dit eerder is.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door The Compost Bag Company NV worden niet terugbetaald.

The Compost Bag Company NV zal de klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt om de oorspronkelijke transactie uit te voeren, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in elk geval zullen de klant geen kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Een commerciële garantie heeft geen invloed op deze rechten.

Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen overleggen. Klanten wordt geadviseerd om de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis werden afgeleverd, moet de klant contact opnemen met de compostbag.eu klantendienst en het artikel op kosten van de klant terugsturen naar The Compost Bag Company NV.

Bij ontdekking van een gebrek dient de klant The Compost Bag Company NV zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. In elk geval moet elk defect worden gemeld binnen een periode van 2 maanden na ontdekking ervan door de klant. Daarna vervalt elk recht op reparatie of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, niet-naleving van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de datum van aankoop, indien van toepassing levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Compostbag.eu producten zijn afbreekbaar in de natuur. Daarom moeten de producten binnen 12 maanden na de productiedatum worden gebruikt, zoals ook op de verpakking staat.

De klantendienst van Compostbag.eu kan bereikt worden op het telefoonnummer +32 16 270 270, per e-mail op webshop@compostbag.eu of per post op het volgende adres Tildonksesteenweg 171, 3020 Herent. Ook eventuele klachten kunnen worden behandeld.

Onverminderd de overige aan compostbag.eu toekomende rechten, is de klant bij niet of niet-tijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10% per jaar verschuldigd over het niet betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het bedrag in kwestie, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het bovenstaande behoudt compostbag.eu zich het recht voor om artikelen die niet (volledig) zijn betaald terug te nemen.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren.

‘First-party cookies’ zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken aan de site, of zelfs: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker heeft gedaan tijdens eerdere bezoeken.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies daarna van uw harde schijf worden verwijderd. Je kunt dit doen via de instellingen van je browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen mogelijk niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De verantwoordelijke voor de verwerking, The Compost Bag Company NV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de gesloten overeenkomst, de verwerking van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U hebt een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan The Compost Bag Company NV, Tildonksesteenweg 171, 3020 Herent, webshop@compostbag.eu. Indien nodig kunt u ook vragen om gegevens te corrigeren die mogelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Je kan je hiervoor steeds richten tot The Compost Bag Company NV, Tildonksesteenweg 171, 3020 Herent, webshop@compostbag.eu.

De verkregen persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan een bedrijf dat met ons samenwerkt: YUNGO BV ons marketingbureau dat verantwoordelijk is voor onze communicatie & DCS ons marketing automatiseringsbureau. Ze zullen deze informatie vertrouwelijk behandelen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en wachtwoord. Je wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, zodat The Compost Bag Company NV geen toegang heeft tot je wachtwoord.

The Compost Bag Company NV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina’s van de website worden bezocht en in welke mate.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via webshop@compostbag.eu.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Het nalaten op enig moment door compostbag.eu om een van de rechten die zijn opgesomd in deze algemene voorwaarden af te dwingen, of om enig recht hieronder uit te oefenen, zal nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van dergelijke rechten beïnvloeden.

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen en de algemene verkoopvoorwaarden van compostbag.eu. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze voorwaarden.

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht inzake het toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de klant zijn bevoegd in geval van juridische geschillen. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Heb je niet gevonden wat je zocht?